Oferta

 • Każde ubezpieczenie ma ściśle określony zakres ochrony. Optymalna polityka ubezpieczeniowa to taka, która daje pewność, że posiadane przez nas ubezpieczenia sowimi zakresami w pełni chronią całą naszą działalność.

  Wszelkie działania zmierzające ku utworzeniu optymalnej polityki ubezpieczeniowej powinny dawać pewność, że nie wystąpi luka ubezpieczeniowa czyli sytuacja w której np. jakiś składnik majątku nie został objęty zakresem ubezpieczenia lub, że nie ponosimy zbędnych kosztów podwójnego ubezpieczenia czyli płacimy za polisy, których zakresy wzajemnie się nakładają.

  Przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczeniowego wymaga wykonania szeregu czynności mających na celu zgłębienie specyfiki danej działalności. Na każdym etapie procesu tworzenia polityki ubezpieczeniowej konsultujemy się z klientem bo to on zna najlepiej swoje potrzeby i zagrożenia. Wspólnie dbamy aby zakres ochrony był optymalny.

  Audyt polis i analiza zagrożeń

  Audyt polis służy poznaniu zakresu dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej klienta. W ramach audytu przeprowadzamy analizę wszystkich polis jakie posiada klient w celu ustalenia czy:

  • poszczególne ubezpieczenia nie pokrywają się wzajemnie swoimi zakresami ochrony,
  • nie ma ukrytych zapisów lub wyłączeń, które skutkują obniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową,
  • nie występują luki w zakresie ochrony, czyli sytuacje w których poszczególne elementy majątku lub prowadzonej działalności pozostają bez ochrony.
   • Audyt rozpoczyna się od wywiadu jaki przeprowadzamy z klientem na temat ryzyk, które jego zdaniem stanowią zagrożenie, ale także pytamy o szkody, które już wystąpiły i o wynik ich likwidacji. Dane uzyskane podczas wywiadu kontrastujemy z oględzinami zabezpieczeń mienia oraz wynikami analizy specyfiki prowadzonej przez klienta działalności.

    Audyt kończy raport przedstawiający szczegółowo dotychczasową politykę ubezpieczeniową klienta. Wykorzystując symulację szkód wskazuje, które składniki majątku pozostają bez ochrony, a w jakich przypadkach odszkodowanie nie pokryje w pełnym zakresie poniesionej straty. Natomiast na pytanie jak dopasować zakres ochrony do specyfiki działalności danego klienta odpowie autorski program ubezpieczeniowy.

  Autorski program ubezpieczeniowy

  Autorski program ubezpieczeniowy to mapa rozwiązań jakie należy wprowadzić w celu optymalizacji polityki ubezpieczeniowej klienta. Rekomendowane w programie rozwiązania opracowane zostają na podstawie wyników przeprowadzonego uprzednio audytu polis. Indywidualny program ubezpieczeniowy zawiera zatem harmonogram zadań jakie wykonać musi zarówno broker, by zapewnić pełen zakres ochrony jak i klient, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia szkody, a co za tym idzie i koszty ubezpieczenia.

  Najczęściej oferowane rozwiązania to:

  • wypowiedzenie ubezpieczeń, których zakres ochrony pokrywa się lub mają niekorzystne zapisy owu lub są zbyt drogie,
  • zawarcie nowych polis w sytuacjach występowania luk w ochronie lub gdy należy zastąpić dotychczasowe polisy tańszymi,
  • rozszerzenie zakresu ochrony dotychczasowych polis,
  • doprecyzowanie treści ogólnie sformułowanych wyłączeń innych zapisów owu sprawiających problemy interpretacyjne,
  • opracowanie procedury likwidacji szkód,
  • przygotowanie wykazu czynności technicznych jakie należy przeprowadzić by uzyskać większy zakres ochrony np. przeglądów technicznych budynku,
  • przeprowadzenie działań prewencyjnych zmniejszających ryzyko wystąpienia szkody np. szkolenia pracowników, dodatkowe zabezpieczenia itp.
  Likwidacja szkód

  Port Broker może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem na polu likwidacji szkód. Znajomość procedur oraz wiedza z zakresu prawa cywilnego czyni z nas ekspertów w dziedzinie dochodzenia odszkodowań. Z praktyki wiemy, że nawet najlepsza polisa nie chroni ani przed błędną interpretacją jej zapisów ani przed nieuzasadnionym przeciąganiem procesu likwidacji szkody. Nasze bogate doświadczenie i sukcesy na polu likwidacji szkód pozwalają zaoszczędzić zarówno czas jak i pieniądze.

  W ramach serwisu brokerskiego zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu likwidacji szkody. Nasza pomoc najczęściej obejmuje:

  • udzielenie informacji na temat podjęcia niezbędnych czynności zaraz po powstaniu szkody
  • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
  • zorganizowanie oględzin niezależnego rzeczoznawcy w uzasadnionych przypadkach
  • kompletowanie dokumentacji szkodowej
  • weryfikację kosztorysów i protokołów szkody
  • prowadzenie stałego nadzoru nad poprawnością i terminowością czynności ubezpieczyciela
  • analizę zasadności decyzji ubezpieczyciela
  • sporządzenie odwołania od decyzji
  • przeprowadzenie negocjacji w celu ugodowego zakończenia sporu
  • pomoc prawną w przypadku konieczności wystąpienia przeciw ubezpieczycielowi z pozwem

  W przypadku szkód skomplikowanych lub zgłoszonych z odpowiedzialności cywilnej zapewniamy konsultację i pomoc adwokata.

  Pomoc Techniczna

  Profesjonalna pomoc w zakresie ochrony ubezpieczeniowej to nie tylko z zawieranie i administrowanie polisami. To także szereg czynności pozwalających uzyskać dla klienta możliwie jak najszerszy zakres ochrony przy minimalizacji kosztów. Do takich czynności należy pomoc techniczna w zakresie sporządzania i kompletowania różnego rodzaju dokumentacji ubezpieczeniowej.

  Na przykład zgodnie z ustawą Prawo Budowlane właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek wykonania przeglądu technicznego budynku (patrz art. 62 ). Protokół z wykonania przeglądu technicznego budynku wymagany jest także przy jego ubezpieczeniu. Dlatego świadcząc pomoc techniczną dla naszych klientów nie tylko zapewniamy im kompleksową ochronę ubezpieczeniową, ale przede wszystkim pomagamy wypełnić ciążące na nich obowiązki prawne.

  Oferowana przez nas pomoc techniczna obejmuje:

  • pomoc przy znalezieniu eksperta z danej dziedziny.
  • pomoc przy negocjacji zakresu, harmonogramu i ceny wykonania usługi.
  • kontrolowanie upływu terminów wykonania zbliżających się przeglądów
  • uzyskanie protokołów z przeglądów technicznych budynków
  • uzyskanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z oceną zagrożenia wybuchem
  • uzyskanie instrukcji BHP
  Pomoc prawna

  Nieznajomość prawa szkodzi – konsultacje, porady, audyt umów, współpraca z Kancelarią Majda.

  Szkolenia i prewencja

  Ubezpieczenia chronią nas przed skutkami ryzyk, ale nie przed samą szkodą. Żadna polisa nie uchroni ubezpieczonego przed pożarem domu, choć dzięki odszkodowaniu może pozwolić ten dom odbudować. Szkolenia i działania prewencyjne pozwalają znacznie obniżyć stopień występowania ryzyka. Również ubezpieczyciele nagradzają niższym poziomem składek tych klientów, którzy wprowadzili do swojego biznesu rozwiązania mające na celu zapobieganie występowania szkód.

  Port Broker korzystając ze swojego bogatego doświadczenia organizuje szereg szkoleń, które z jednej strony uświadamiają klientów o pojawieniu się nowych ryzykach spowodowanych np. wprowadzeniem nowej maszyny lub przepisów prawa, z drugiej zaś przekazują wiedzę jak zachować się w danej sytuacji by ryzyko wyeliminować lub je ograniczyć.

  Naszą specjalizacją są szkolenia w zakresie zagrożeń rodzących odpowiedzialność cywilną klienta. Na przykład szkolimy kierowców firm transportowych jak mają się zachować w przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia przewożonego ładunku, jakie wpisy do listu CMR lub ich brak, pociągną za sobą rozszerzenie odpowiedzialność ich pracodawcy.