Branża rolna

Gospodarstwa rolne to coraz częściej funkcjonalne przedsiębiorstwa w skład których wchodzą liczne nieruchomości, maszyny, wyposażenie oraz flota pojazdów.

razem

rośniemy w siłę

Polski przemysł rolno-spożywczy stanowi jedną z najbardziej podstawowych i kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Wyróżnia go również niezwykła różnorodność, rzadko spotykana w innych branżach. Sezonowość, różnorodne narzędzia i maszyny oraz konieczność wykonywania prac częstokroć bez względu na warunki atmosferyczne powodują liczne zagrożenia, których skutki mogą łagodzić dobrze dobrane ubezpieczenia.

wasze pytania

Nasze Odpowiedzi

– ubezpieczenie budynków i OC rolnika,
– ubezpieczenie maszyn rolniczych,
– ubezpieczenie upraw,
– ubezpieczenie zwierząt,
– ubezpieczenie na życie, NNW,
– ubezpieczenie pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance, GAP, ubezpieczenie szyb i opon),
– ubezpieczenie Cargo.

– nieprawidłowe określenie fazy rozwojowej rośliny co prowadzi do zaniżenia procentowej wartości szkody w uprawach, często skutkujące odmową wypłaty odszkodowania,
– przyjmowanie do wypłaty odszkodowania nieprawidłowej wartości zniszczonej uprawy, niższej niż cena rynkowa (np. zbóż, owoców),
– opóźnienia w przeprowadzeniu oględzin na polu co powoduje trudności z prawidłową oceną szkód.

– w przypadku rezygnacji z odbudowy budynku odszkodowanie ustalane jest w oparciu o cenniki dowolnie kształtowane przez ubezpieczycieli które często odbiegają na niekorzyść dla poszkodowanego od najniższych cen rynkowych,
– nieprawidłowe określenie przez ubezpieczycieli stopnia zużycia technicznego budynków.

Ubezpieczenie obejmuje ryzyka:
1) ogień – uważa się szkody powstałe w wyniku działań ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;

2) huragan – uważa się szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu;

3) powódź – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących;

4) podtopienie – uważa się szkody powstałe wskutek zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych;

5) deszcz nawalny – uważa się szkody powstałe w wyniku opadów deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4;

6) grad – uważa się szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu;

7) opady śniegu – uważa się szkody powstałe w wyniku opadów śniegu przekraczających 85% wartości charakterystycznej (normowej) obciążenia śniegiem gruntu, właściwej dla strefy, w której znajduje się ubezpieczony budynek, określonej według obowiązującej normy polskiej „Obciążenie śniegiem”; warunkiem uznania szkody za spowodowaną opadami śniegu jest, aby przynajmniej jedna stacja meteorologiczna Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zlokalizowana na terenie tej samej strefy lub strefy o niższej wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem w promieniu 100 km od ubezpieczonego budynku, zmierzyła ciężar pokrywy śnieżnej przekraczający 85% wartości charakterystycznej (normowej) właściwej dla miejsca lokalizacji budynku;

8) piorun – uważa się szkody będące następstwem uderzenia pioruna;

9) eksplozję – uważa się szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników; warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

10) obsunięcie się ziemi – uważa się szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:
a) zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie,
b) usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;

11) tąpnięcie – uważa się szkody powstałe wskutek wstrząsów podziemnych, spowodowanych pęknięciem skał, wywołanych naruszeniem równowagi sił w tych skałach;

12) lawinę – uważa się szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub falistych: mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;

13) upadek statku powietrznego – uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku.

Tak, PORT Broker przejmuje na siebie proces likwidacji szkód począwszy od wskazówek udzielanych jeszcze na miejscu zdarzenia aż do wypłaty odszkodowania. Likwidujemy szkody zarówno z polis zawartych za naszym pośrednictwem jak i polis innych podmiotów. Likwidujemy szkody krajowe i zagraniczne zarówno z polis zawartych za naszym pośrednictwem jak i polis innych podmiotów.